Makale

Kırımlı Abdüssettâr Efendi ve Tenbîhu’r-rukûd Adlı Risalesi

Özet

Hz. Peygamber had cezalarının şüphelerle düşürülmesini emretmiştir. Bu sebeple bazı Hanefî fakihleri emrin mutlak oluşundan hareketle hükmün kesinleşmesinden sonra bile olsa infaz
gerçekleştirilmeden ortaya çıkan bazı ârızî durumların sırf Allah hakları olan zina, hırsızlık ve içki
içme gibi had suçlarının cezalarını düşürücü bir etkiye sahip olduğunu söylemişlerdir. Daha sonra
gelen Hanefî hukukçular da bunu “el-İmzâ mine’l-kazâ fi’l-hudûd” şeklinde kaziyye hâline getirmişlerdir. Ayrıca bazı fakihler hâlis kul hakkı olsa da kısas cezalarının da bu kaziyyenin kapsamına
girdiğini, bu cezaların da aynı şekilde düşeceğini savunmuşlardır. Bu görüşü benimseyenlerden biri
de Kırımlı Abdüssettâr Efendi’dir. O, konuyu açıklığa kavuşturmak için Hanefî mezhebinin temel
kaynaklarından istifade ederek Tenbîhu’r-rukûd isimli bir eser kaleme almıştır. Bu çalışma, bahsi
geçen eseri tanıtma ve neşretme gayesiyle hazırlanmıştır..

Anahtar Kelimeler

Had kısas hüküm infaz Tenbîhu’r-rukûd