Makale

Sivas Müftîsi Nûman Efendi’nin Nâfile Namazlarda Kıraata Dair Risâlesi

Özet

Bu makalede Sivas Müftîsi Nûman Efendi’nin (1692-1768) dört rekatlı nâfile bir namazın bir veya birden fazla rekatında kıraatın terki hâlinde doğacak fıkhî sonuçlara dair kaleme aldığı risâlesi inceleme konusu yapılmıştır. Makalede müellifin kısaca hayatı ve ilmî kişiliğine dair verilen bilgilerden sonra risâlenin temel fizikî özellikleri, muhteva ve kaynakları ile takip ettiği metot üzerinde durulmuş, daha sonra nâfile namazlarda kıraatla ilgili genel bilgilere yer verilmiştir. Bu meyanda Nûman Efendi’nin telif ettiği risâlesine de temel teşkil eden dört rekat kılmak üzere niyet edilen nâfile bir namazda kıraatın terk edilmesinin, bu namazın sıhhatine ne şeklide etki edeceğine dair Hanefî mezhebinin kurucu imamı Ebû Hanîfe (ö. 150/767) ile öğrencileri Ebû Yûsuf (ö. 182/798) ve İmam Muhammed’in (ö. 189/805) konuya ilişkin prensipleri de sunulmuştur. Daha geniş bir kitlenin yararlanabilmesi düşüncesiyle risâlenin tercümesi yapılmış, bu tercümeyle birlikte yer yer ilave bilgi ve açıklamalara da yer verilmiştir. Tercümeden sonra risâlede sıralanan on altı hâl, bir çizelge hâlinde özetlenmeye çalışılmıştır. Makaleye risâle etrafında genel bir değerlendirmeyle son verilmiştir.

Anahtar Kelimeler

İslam hukuku namaz nâfile kıraat butlân fesâd Nûman Efendi Sivas.