Makale

Muhammed b. Bedriddîn el-Hazrecî’nin “el-Fevâidü’l-Hisân fi’l-İdğâm li’l-Hurûfi’s-Sevâkin ve’l-Beyân” Adlı Eseri’nin Tahkîki

Özet

Şemsuddîn Muhammed b. Bedriddîn el-Hazrecî el-Balbânî’nin (ö. 1083/1672) “el-Fevâidü’lHisân fi’l-İdğâm li’l-Hurûfi’s-Sevâkin ve’l-Beyân” adlı eseri ilmi değere sahip risalelerdendir. Söz
konusu bu eserin önemi; müellifin kıraat ilminin temel konularından olan ve Kur’ân-ı Kerim’de
yer alan tecvid kaidelerinin ekseriyetine taalluk eden “Sakin Harflerin İzhâr ve İdğâmı Bölümü”nü
ele alması ve bu hususta kıraat-ı aşere imamlarının izlediği yöntemi açıklayarak onların nerelerde
farklılaştığını kolay bir şekilde ifade etmesinde ortaya çıkar. Risalenin hem kıraat ilmi açısından
önemli bir konuyu ele alıyor olmasına hem de yazarının bu alandaki vukufiyetine rağmen ilmî
tahkikinin yapılmamış olması bizi bu kıymetli eseri tahkik etmeye sevk etti. Yapmış olduğumuz
bu tahkikle beraber kadim mirasımızın ortaya çıkmasına katkı sunmayı hedefledik. Çalışmada evvelemirde yazarın hayatı, eserin konusu, yöntemi, kaynakları ve ilmî değeri ele alınmıştır. Bununla
beraber talike ihtiyaç duyulan hususlara gerekli talikler yapılmış, tahkikte esas alınan nüshaların
farklılıkları gösterilmiş, yazarın bu konu özelinde zikrettiği kıraatlerin tahrici yapılmış ve böylece
yazarın metnine en yakın metin ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Kur’an Kıraat Kıraat-ı Aşere İdgâm Mekkî