Article

Khādimī’s Treatise Entitled Qirā’ah Shahīdallāhu wa Qulillāhumma

Abstract

Ebû Sa‘îd Muhammed el-Hâdimî, 18. yüzyılın önde gelen Osmanlı âlimlerinden biridir. İslami ilimlerin birçok alanında eserler telif etmiş ve birçok ilim adamı yetiştirmiştir. Risalelerinin büyük bir kısmı yazma halindedir. Bu çalışmada müellifin haber-i vâhidle amel konusuna dair tartışmalar içeren bir risalesi değerlendirilerek neşre hazırlanmıştır. Zayıf ve mevzu hadislerle ibadet konusuna dair olan bu risalede Hâdimî, namazlardan sonra “Şehidallâhu” ile “Kulillâhümme” ile başlayan ayetlerin okunmasına dair olan hadisi hem hadis usulü teknikleri açısından hem de tasavvufi keşf yoluyla incelemeye tabi tutmaktadır. Müellif, yapmış olduğu değerlendirmelerde amel edilecek rivayetlerin aslının araştırılmasına vurguda bulunmuş, bu doğrultuda birtakım tartışmalara konu olan ilgili rivayetin de hadis kriterleri açısından araştırılması gerektiğini ileri sürmüştür. Bu çalışma kapsamında müellifin kısa biyografisi ile risalenin temel özellikleri ve kaynakları üzerinde durulmuş, ardından orijinal metnin tenkitli neşri yapılarak eser, dikkatlere sunulmuştur.

Keywords

Hâdimî Kulillâhümme Şehidallâhu Haber-i Vâhid Zayıf Hadis