Makale

İbn Sînâ’nın Kitâbu aksâmi’l-hikme ve tafsîlihâ’sı: Tahkik ve Tercüme

Özet

İslam felsefe geleneğinin en etkili ismi olarak kabul edilen İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037), felsefî/aklî bilimler tasnifine dair Kitâbu aķsâmi’l-ĥikme ve tafśîlihâ’sı (literatürde yaygın olarak bilinen ismiyle Risâle fî aķsâmi’l-ulûmi’l-aķliyye’si), onun bu alana dair kaleme aldığı bilinen “yegâne” müstakil eser olarak hem klasik hem de modern dönemde sadece İbn Sînâ’nın değil, genel olarak felâsifenin felsefe tasavvurunun ve bilimler tasnifinin tespit ve yorumlanmasında da doğrudan veya dolaylı olarak kendisine sıklıkla müracaat edilen bir eser olmuştur. İbn Sînâ tarafından ne zaman kaleme alındığını bilmediğimiz Aķsâmü’l-ĥikme’nin hem tasnif hem de muhteva itibariyle içerdiği yenilikler, onun, eş-Şeyhu’r-reîs’in yetişkinlik döneminde kaleme alındığı ihtimalini güçlendirmektedir. Pek çok defa basılan ve iki tenkitli neşri bulunan Aķsâmü’l-ĥikme’nin bu çalışmada sunulan tenkitli neşri, İbn Sînâ’nın eserlerine dair görece erken tarihli mecmualar içinde yer alan iki nüshasına dayanmaktadır: (a) İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi A[rapça] Y[azmalar], nr. 4755, vr. 83b-91b ve (b) Bursa İnebey Kütüphanesi, Hüseyin Çelebi, nr. 1194, vr. 152b-155b.

Anahtar Kelimeler

İbn Sînâ bilimler tasnifi felsefî/aklî bilimler Aķsâmü’l-ĥikme Risâle fî aķsâ- mi’l-ulûmi’l-aķliyye.