Makale

Alâeddîn Ahmed el-Hucendî ve el-Kusârâ fi’s-sarf Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili

Özet

Bu çalışmada Alâeddîn el-Hucendî’nin (öl. 741/1340’tan önce) hayatı ve sarf ilmine dair muhtasar olarak kaleme aldığı el-Kusârâ fi’s-sarf adlı eseri inceleme konusu olmuştur. Çalışmanın ilk kısmında Alâeddîn el-Hucendî’nin hayatı, ilmi kişiliği, eserleri ve öğrencilerine dair bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölüm olarak ifade edebileceğimiz kısmında da el-Kusârâ fi’s-sarf’ın isimlendirilmesi, Hucendî’ye aidiyeti, muhtevası, eser üzerine yapılmış çalışmalar, esere dair yapılabilecek değerlendirmeler, mahtût olarak bulunan nüshaları tahkikte kullanılan esas nüshalar ve tahkikte takip edilen yönteme yer verilmiştir. Son bölümde ise eserin tahkiki yapılmıştır. Eser yazıldığı dönemden itibaren dil alimleri tarafından önemli görülmüş ve eser üzerine bir çok şerh yazılmıştır. Nitekim eser tahkik edilirken anlaşılmasında güçlük çekilen kısımlar bu şerhlerden yararlanılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Bu makale ile Arap dili ve fıkıh ilmiyle temayüz etmiş Alâeddîn el-Hucendî hakkında bilgi vermek ve talebelerin sarf ilmini kolay bir şekilde öğrenmelerini sağlayan el-Kusâra adlı eserin tahkik ve tahlili yapılmak suretiyle bu alandaki boşluğun doldurulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Arap dili ve belagati Sarf ilmi Alâeddîn el-Hucendî el-Kusârâ fi's-sarf Ali b. Bâlî Şerhu’l-Kusârâ