Makale

Ebu’l-Hasen ed-Dîneverî’nin Menâkıbu Ebî Hanîfe Adlı Eserinin Tahkik ve Değerlendirmesi

Özet

Hane୲ mezhebine ismini veren Ebu Hanîfe hakkında birçok biyogra୲ eseri kaleme alınmıştır. Bu eserler mezhebin imamları ve ashabı hakkında oldukça zengin malumat içermektedir. Bu biyogra୲k eserlerden birisi de Ebu’l-Hasen ed-Dîneverî’nin (ö. 469/1076) Menâkıbu Ebî Hanîfe adlı eseridir. Mesâisini hadis ilmine yoğunlaştıran Dîneverî Horasan, İsfahân, Bağdat gibi birçok İslam beldesini dolaşmış ve Gazne’de vefat etmiştir. Biyogra୲k kaynaklarda Dîneverî’nin eser telif ettiğine dair bir bilgi yoktur. Fakat ona nispet edilen bir eseri günümüze ulaşmıştır. Bu eser Ebu Hanîfe’nin menakıbına dairdir. Bu eserin ismi, yazma nüshanın başında Kitâbu Menâkıbi imâmi’l-eimme Ebî Hanîfe en-Numân b. Sâbit ve Fedâilihi ve Vefâtihi ve Ahbâri Ashâbih şeklinde olup eserdeki rivayetlerin tamamına yakını senetlidir ve orta hacimde bir eserdir. Bu çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Dîneverî’nin hayatı ve eserlerine dairdir. Çalışmanın ikinci bölümü Menâkıb’ın incelenmesine ayrılmıştır. Üçüncü bölüm ise şu ana kadar tahkiki yapılmamış bu eserin iki nüshasının kullanıldığı tahkik kısmından oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Menâkıb Ebu Hanife Dîneverî biyografi Hanefi Mezhebi