Makale

Abdullah Bosnevî’nin Kitâbu enfesi’l-vâridât fî şerhi evveli hutbeti’l-Fütûhât İsimli Risalesi: Tahlil, Tahkik ve Tercüme

Özet

Bu çalışmada Bosnevî’nin zikredilen eseri tahlil, tahkik ve tercüme edilmiştir. İsminden de
anlaşılacağı üzere risalede Fütûhât’ın ilk cümlesi şerh edilir. Bu cümle şöyledir: “Hamd, eşyayı
yokluktan ve [yokluğun] yokluğundan var eden Allah’a aittir.” Müellif bu cümleyi dört değişik
yönden açıklar. Bununla beraber yaratma ve tekvinle alakalı farklı kavram ve konulara da değinir.
Adem (yokluk) konusu için ayrı bir fasıl açar. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde
müellif ve eseri tanıtılmış, eserin muhteva analizi yapılmıştır. İkinci bölümde eserin tahkikli neşri,
üçüncü bölümde ise tercümesi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler

İbnü’l-Arabî Bosnevî Var Etme Yaratma Tekvin Varlık Yokluk